Motto: „Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“ Albert Einstein

O Paktu starostů

Globální oteplování klimatického systému může mít mnoho příčin. Dnes však převažuje mínění, že nárůst skleníkových plynů v atmosféře je způsobeno lidskou činností. Více než polovina emisí skleníkových plynů vzniká v Evropě na místní úrovni ve městech a obcích. V těchto oblastech žije a pracuje více než 70% obyvatel a je zde spotřebováno přibližně 75% energie EU. Na doporučení Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) by se emise měly snížit oproti roku 1990 o 25-40% do roku 2020. Iniciativa Covenant of Mayors má za cíl, pomáhat municipalitám s realizací vlastních politik ochrany klimatu. Města a regiony se v rámci této úmluvy zavazují snížit své emise CO2 o více než 20% do roku 2020, specifikovat své cíle pomocí metodologií Akčního plánu udržitelné energetiky (SEAP), vytvořit si emisní inventuru (BEI), zveřejňovat zprávy o svých výsledcích a podporovat další města k začlenění. Pakt starostů a primátorů na oplátku nabízí technickou a finanční asistenci a příklady dobrých praxí z ostatních měst. SEAP definuje, jakým způsobem dosáhne v rámci doporučené metodologie splnění stanoveného závazku do roku 2020.

Přínosem projektu „Šíření paktu starostů a primátorů v České republice“ je seznámení měst a obcí v ČR s principem a možnými přínosy Paktu, poskytnutí praktického návodu, jak možnosti Paktu využít a zároveň poskytnutí metodického nástroje pro vypracování stěžejního dokumentu Paktu, totiž Akčního plánu komunální energetiky. K dalším přínosům pro města zapojená do projektu patří:

  • snížení energetické náročnosti budov a zařízení na území města,
  • zprostředkování kontaktu se zahraničními signatáři Paktu,
  • základní konzultace pro provedení inventury spotřeby energie a emisí CO2; na území vybraných měst,
  • úspora finančních prostředků na nákladech za energii,
  • zajištění si pověsti dobrého města, pečující o životní prostředí svých občanů.

V současné době se k Paktu starostů a primátorů připojilo již více než 2690 signatářů z celé Evropy, jedním z nich je i město Jeseník.

Krátkou videoprezentaci Paktu starostů najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=wtqcnBXBZ7Y