Motto: „Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“ Albert Einstein

O projektu

Konference pořádají společnosti PORSENNA o.p.s. a SEVEn o.p.s., v rámci projektu „Šíření paktu starostů a primátorů v České republice“ podpořeného Ministerstvem životního prostředí, resp. v rámci projektu Come2CoM s podporou Evropské komise v programu Inteligentní energie pro Evropu a Kanceláře Paktu starostů a primátorů se sídlem v Bruselu.

Konference „Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města“ jsou prvním krokem k šíření informací a povědomí o další etapě rozvoje evropských měst směrem k vyšší energetické zodpovědnosti, soběstačnosti a také bezpečnosti. Společné úsilí evropské iniciativy „Pakt starostů a primátorů“ má ale také politický a ekonomický rozměr, městům se díky této iniciativě otevírá daleko větší prostor pro získání vlivu na dění v Evropské komisi i parlamentu a možnosti získání finančních prostředků již jsou také reálnější.

Veškeré informace o Paktu starostů naleznete na www.eumayors.eu, kde jsou postupně překládány i do českého jazyka.

O pořadatelích

PORSENNA o.p.s. www.porsennaops.cz

PORSENNA o.p.s. byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost poskytující služby a poradenství fyzickým osobám, municipalitám, malým firmám, společenství vlastníků bytových jednotek a dalším v oblasti energetického hospodaření se zaměřením na realizaci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na:

  • Studie proveditelnosti a energetické audity v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.
  • Poradenství v rámci poradenské sítě Centra pasivního domu.
  • Zavádění energetického managementu ve městech a obcích a školení pro energetické manažery měst a obcí.
  • Strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetického managementu a udržitelného rozvoje.
  • Informační, vzdělávací a propagační aktivity a konzultace v oblasti hospodaření energií, obnovitelných energetických zdrojů a udržitelné výstavby.
  • Hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků platné legislativy (zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.148/2007 Sb., ČSN 73 0540:2).

SEVEn o.p.s. www.svn.cz, www.svn.cz/pakt

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie bylo v roce 1990 založeno jako nezisková konzultační společnost. Ve své činnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v praktickém životě v domácnostech, v průmyslu i v komerční a veřejné sféře.

Posláním společnosti SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie.

Záměrem společnosti je vybudovat, aktivně využívat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu s cílem průběžně zvyšovat kvalitu služeb tak, aby dosáhla úrovně nejlepších evropských konzultačních společností.

Politikou společnosti je naplňovat poslání společnosti tak, aby poskytované služby zákazníkům odpovídaly jejich přání a potřebám při zohlednění požadavku ochrany životního prostředí, tzn. při prevenci znečišťování a zvyšování hospodárnosti ve využívání přírodních zdrojů.

Prostřednictvím politiky společnosti se vrcholový management společnosti zavazuje k plnění právních a jiných požadavků a k prevenci znečišťování životního prostředí. Politika je závazná pro všechny pracovníky společnosti. Za její zavedení a udržování na všech úrovních společnosti odpovídá ředitel. Všichni pracovníci společnosti odpovídají za uplatňování politiky.