Motto: „Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“ Albert Einstein

Přednášející
Jana Cicmanová

Jana Cicmanová je vystudovaná inženýrka na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě (Slovenská republika). Svá univerzitní studia dovršila titulem MSc Klimatická změna a udržitelný rozvoj na de Montfort univerzitě v Leicesteru (Velká Británie).

V roce 2004-2005 pracovala jako PR manažerka v mimovládní organizaci, podporující energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, Energetické centrum Bratislava (ECB). Od roku 2006 pracuje jako projektová manažerka v Energy Cities, evropské asociaci místních orgánů, tvořící jejich energetickou budoucnost. Od ledna 2009 se stala členkou kanceláře Paktu starostů a primátorů a je zodpovědná za propagaci iniciativy Paktu starostů a primátorů, která zavazuje místní úřady, aby skrze realizaci Akčních plánů udržitelné energetiky, omezily své emise oxidu uhličitého (CO2) alespoň o 20% do roku 2020. Sleduje otázky týkajících se financí, dostupné pro místní orgány na evropské i národní úrovni a zejména využití strukturálních a soudržných fondů pro udržitelné energetické projekty.
Petr Holub

Petr Holub (1976) vystudoval fyziku (Bc.) a environmentální studia (Mgr.) na Masarykově univerzitě v Brně. Dříve pracoval (v letech 2003-2007) jako vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, významné organizace pro ochranu životního prostředí a přednášel i ekologické a sociální aspekty využití energie na Fakultě sociálních věd v Brně. Do dubna 2010 byl na pozici ředitele odboru udržitelné energetiky a dopravy na Ministerstvu životního prostředí České republiky. Předtím pracoval jako poradce několika ministrů životního prostředí. Mezi jeho povinnosti na ministerstvu spadalo vytváření podmínek programu Zelená úsporám, který se zaměřuje na podporu energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů v obytných domech, a Operačního programu Životní prostředí, který se zaměřuje na podporu udržitelné energetiky na obecní úrovni. Řídil pracovní skupinu, která odhalovala administrativní překážky rozvoje obnovitelné energie a navrhovala nástroje, jak je překonat. Také připravil a dohlížel na průběh informační kampaně o obnovitelné energii, která byla určena veřejným úřadům. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu vedl za Českou republiku na půdě Evropské rady jednání o přepracování směrnice o energetické náročnosti budov. Je odborným poradcem v oblasti energetiky a životního prostředí. Svými radami podporuje činnost veřejných úřadů, soukromých společností nebo organizací na ochranu životního prostředí na poli obnovitelných energií a využitelnosti energií. Často také na podporu obnovitelných zdrojů vystupuje na veřejnosti. Od června 2010 pracuje ve společnosti SEVEn jako konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie a efektivní využitelnosti energií.
foto

Michael Londesborough

Dr. Michael Londesborough B.Sc Hons. Ph.D (1978) vystudoval na Universitě v Leeds, Anglii, v roce 1999 obor chemie. Jeho disertační práce se týkala polymerů obsahujících bór. O tři roky později obhájil své doktorandské studium. Doktorát obdržel rovněž na univerzitě v Leedsu, když pracoval s profesorem Johnem Kennedym na makropolyhedrálních boranech (tato diplomová práce získala cenu J. B. Cohena za nejlepší diplomovou práci, která nejvíce přispěla k vědeckému poznání). Posledních sedm let pracoval jako samostatný vědecký pracovník v Ústavu anorganické chemie v Řeži na boranech, karboranech a metalokarboranech.

V současné době je držitelem grantu Grantové agentury České republiky zaměřeným na výzkum nové generace příměsí do borových klastrů, které pak bude možné využít v polovodičovém průmyslu. Byl delegátem UOCH na akademickém sněmu Akademie věd České republiky a je manažerem projektu, zvaného Otevřená Věda, pro mladé výzkumné pracovníky. Je autorem a spoluautorem třiceti původních vědeckých prací a dvou příspěvků do knih, přednášel na čtyřech mezinárodních konferencích. Třikrát vyhrál (2002, 2003, 2004) soutěž Česko-Slovenských mladých chemiků. Je také zapojen do různých projektů Britské rady v Praze, AV ČR, České televize, Národního technického muzea v Praze a v Brně, zaměřených na popularizaci vědy, přibližování vědy mladým lidem a vytváření sítí mladých vědců z Velké Británie a České republiky. Je autorem a moderátorem více než 100 epizod týdenního vědeckého programu vysílaného v České televizi. Stal se vítězem vzdělávacího programu na 45. mezinárodním festivalu TECHFILM 2008. Získal v roce 2009 medaili Vojtěcha Náprstka, udělenou Akademií věd České republiky, za výsledky v popularizaci vědy a vzdělávání. Je zaměstnán jako vědecký pracovník v Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky a jako popularizátor vědy / komunikátor v České televizi.
Ladislav Ondrejička
Vladimír Sochor

Vladimír Sochor (1957) absolvoval výrobně ekonomickou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1981. Během následujících let pracoval v nejrůznějších pozicích od řízení provozu po ekonomická oddělení na různých úrovních od referenta po vedoucí funkce. Po roce 1989 pracoval jako ředitel Městského podniku služeb a má také tři roky zkušeností z největší české banky – České spořitelny. V SEVEn byl od roku 1994 do 1999 (poprvé). Poté pracoval na pozici obchodního zástupce ve dvou firmách energetických služeb; jednou byl Siemens (1999 - 2004) a druhou byla místní firma energetických služeb s názvem Martia (2004 - 2006). Od roku 2006 je zaměstnán znovu v SEVEn. Specializuje se na ekonomické a finanční analýzy energetických úsporných projektů a zabývá se financováním investic do úspor energie. Může plně využít své bohaté zkušenosti z komerčního i veřejného sektoru. V současnosti pracuje na pozici ekonomického ředitele a senior konzultanta v oblasti úspor energií a problematiky EPC.
Michal Staša

Michal Staša (1979) vystudoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a fotometrická měření, a magisterský obor Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Působí v organizaci Amnesty International ČR, kde byl v letech 2006-2007 místopředsedou, později předsedou Koordinačního výboru. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval ve firmě Trilux Česká republika, s.r.o. jako světelný projektant. Práce zahrnovala zejména projektování nových osvětlovacích soustav v interiérech i exteriérech. V SEVEn pracuje od roku 2008 jako konzultant a specializuje se na možnosti úspor v osvětlení. Podílí se na návrzích opatření, která v objektech povedou k menší energetické náročnosti, a na energetických auditech veřejného osvětlení. Podílel se také na výzkumu stavu veřejného osvětlení v České republice, který se konal v roce 2010. Je rovněž koordinátorem projektu Come2CoM pro Českou republiku. Projekt se zaměřuje na podporu obcím a městům při připojení k Paktu starostů a primátorů.
Miroslav Šafařík

Miroslav Šafařík (1971) Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997 - 2001). V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.

Autorsky se spolupodílel například na následujících vybraných dokumentech a činnostech: Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, Program podpory výroby a využití bioplynu a výstavby bioplynových stanic (2001, 2002), Strategie udržitelného rozvoje pro ČR (2002), Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor, které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje (2002), spolupráce na přípravě Státní energetické koncepce (2003), Potenciál a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2020 a 2050 (2004), Akční plán pro biomasu pro Českou republiku (2007), návrh metodiky zpracování a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí (2008), návrh Politiky ochrany klimatu (2009) a dalších.